Menu

Reklamacje i zwroty

ZWROT TOWARU

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 

Będąc konsumentem (zgodnie z KC art. 22.1: za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie możesz przesłać na przykład: 

• pisemnie na adres:  HairPassion A.Czapski., ul. Lotników 44/1, 44-100 Gliwice.

• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hairpassion.pl

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy ci wszystkie otrzymane od ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli otrzymałeś rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: HairPassion A.Czapski., ul. Lotników 44/1, 44-100 Gliwice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot przyjmujemy tylko wtedy gdy produkt nie był w jakikolwiek sposób naruszony. Produkt nie może nosić śladów użytkowania: nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim paragon lub fakturę VAT oraz formularz zwrotu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

UWAGA: Koszty wysyłki zwrotnej w całości pokrywa nabywca.

 

Do pobrania: Formularz zwrotu towaru / odstąpienie od umowy sprzedaży 

    

 

 


 

REKLAMACJE 

 

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z towarem zawartym w zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń towaru, w tym:
 

1. wad fabrycznych,

2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

3. uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania produktu.

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: HairPassion A.Czapski., ul. Lotników 44/1, 44-100 Gliwice. 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hairpassion.pl

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Wodnika 1D/2, 80-299 Gdańsk. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Do pobrania: Formularz reklamacji

    

 


 

GWARANCJE

 

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę [Firmę HairPassion]  mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora (gwaranta). Firma HairPassion nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji obciążają jedynie gwaranta. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy. W przypadku zgłoszenia się Klienta ze zgłoszeniem gwarancyjnym (z fakultatywnym wykorzystaniem formularza zgłoszenia gwarancyjnego) do Sprzedawcy, Sprzedawca przekaże niezwłocznie zgłoszenie gwarancyjne do gwaranta wskazanego w dokumencie gwarancji.

 

W zgłoszeniu gwarancyjnym Konsument powinien podać:

1. imię i nazwisko, adres do korespondencji

2. określenie Towaru niezgodnego z umową,

3. datę zakupu i otrzymania Towaru,

4. datę ujawnienia niezgodności Towaru z umową,

5. opis niezgodności towaru z umową;

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego otrzymanego przez gwaranta wynosi 14 dni.

W odniesieniu do Towaru sprzedanego Kupującemu niebędącemu Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

Do pobrania: Formularz zgłoszenia gwarancyjnego